333av.v ip

333av.v ip

治法乘虫之迁徙,而大下之,则肠胃无留余之蚀。 方用小柴胡加减治之。

然见火势之炽张,用寒凉以济之,则心气益虚,愈激动其焦焚之害矣。 益之茯苓以厘清浊,且是健脾开胃之药,则土气既坚,自无冲决之患。

倘再用祛风之药,则耗损胆气,胆耗而心气更耗矣。倘脾胃一伤,则四脏无所取资,脾胃病而四脏俱病矣。

不知此汗非汗也,乃心中之液,内不能存,外走而汗出耳。不知蛇最惧者,白芷也。

但治风而不治正,所以十人十死也。水火必两相制者也,火无水制则火上炎,水无火制则水下泄。

倘不遵酒戒,仍然酣饮,则酒入于脾胃,其克伐之性较前更甚,盖已伤而不可再伤也。然则治法不必治心,仍治肾可也。

Leave a Reply